Begeleiding

De leerkracht van uw kind is de eerstverantwoordelijke voor de zorg in de klas. Bij de start van het schooljaar maakt de leerkracht een groepsplan voor zijn klas. Hij of zij verdeelt de leerlingen naar de hoeveelheid instructie die ze nodig hebben om de lesstof te verwerken.

Groepsverdeling in de klas:

  • Basisinstructie: deze leerlingen gaan na de basisinstructie aan het werk.
  • Instructieafhankelijk: deze leerlingen krijgen verlengde instructie van de eigen leerkracht of van een onderwijsassistent.
  • Instructieonafhankelijk: deze leerlingen gaan na de algemene inleiding aan het werk en krijgen vaak verrijkingsstof. Wanneer een leerling op meerdere gebieden geen instructie nodig heeft en veel verrijkingsstof aan kan, plaatsen we deze leerling in de zogenaamde plusgroep.

Voor zo passend mogelijk onderwijs bespreken de leerkrachten deze groepsplannen regelmatig met het team en met de intern begeleider.

 

Bekijk hier het anti-pestprotocol van De Oosterenk

Zorg

Soms kan het zijn dat een leerling meer hulp nodig heeft dan in de klas kan worden geboden. Wij vinden dat een leerling dan toch zoveel mogelijk binnen de eigen groep moet blijven. Met extra individuele begeleiding proberen we de leerling waar mogelijk te ondersteunen. De leerkracht maakt daarvoor een apart hulpplan.

Dit doet de leerkracht via:

  • observaties op cognitief en sociaal-emotioneel gebied
  • methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen (CITO)
  • gesprekken met ouders en/of externen

Wanneer de extra begeleiding nog niet genoeg helpt, bespreken we vervolgstappen met u als ouders. Misschien is er extra observatie of onderzoek nodig door de orthopedagoog. Soms krijgt een leerling voor een bepaald onderdeel van de lessen een eigen leerlijn. Of hij doet een jaar over. Ook kunnen we doorverwijzen naar een andere hulpinstantie of naar het speciaal onderwijs. We overleggen daarover altijd eerst met u als ouder.

Voor logopedie werken we samen met:

Logopediepraktijk

Voor fysiotherapie werken we samen met:

Fysioplus